І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. РУБІЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 8 РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ створена 31 серпня 1972 року рішенням виконавчого комітету Рубіжанської ради (протокол № 16 від 31.08.1972 року), знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса Рубіжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8:

93010 Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 35 т. 7-68-23

1.3. Рубіжанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради (далі – навчальний заклад) с юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп і рахунок.

1.4. Повне та скорочене найменування навчального закладу українською мовою:

- повне найменування: - Рубіжанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області;

- скорочене найменування: ЗШ № 8.

1.5. Засновником і власником навчального закладу є територіальна громада в особі Рубіжанської міської ради Луганської області.

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення позитивної динаміки розвитку школи, як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина - патріота, здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави.

1.7. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння науковими знаннями про природу, людину і суспільство.

1.8. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.10. Рубіжанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області несе відповідальність перед собою, суспільством і державою та засновником за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У навчальному закладі визначена російська та українська мови навчання. З 2012 року в школі запроваджено профільне навчання спортивного напряму. З 2010 року по 2015 рік школа проводила експеримент регіонального рівня з проблеми: «Педагогічні умови впровадження в навчально-виховний процес енергозберігаючих технологій». Внесені зміни в навчальні плани: введені курси «Енергозбереження та пом’якшення змін клімату», 8 класи; «Уроки для стійкого розвитку», 7-9 класи; «Основи хімічної екології», 8 класи; «Здоров’я школяра», 5-6 класи; «Фінансова грамотність», 10 клас.

1.12. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- стримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні находження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу.

1.13. У навчальному закладі створені та функціонують шкільні МО:

- вчителів початкових класів,

- фізичного виховання, трудового навчання, образотворчого мистецтва;

- вчителів природничо-математичних дисциплін;

- вчителів суспільно-гуманітарних та філологічних дисциплін;

- класних керівників;

В школі діють творчі групи:

- «Впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів на уроках та в позаурочний час»;

- «Впровадження інтерактивних форм і методів роботи в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової освіти».

Організована робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Впровадження сугестивної педагогічної технології в навчально-виховний процес».

В навчальному закладі функціонує:

- гурткова мережа для розвитку творчих здібностей учнів;

- молодіжна шкільна організація;

- психологічна служба.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються ЗАСНОВНИКОМ і здійснюються закладами управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. Види діяльності навчального закладу:

- початкова загальна освіта;

- базова загальна середня освіта;

- повна загальна середня освіта

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Рубіжанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області планує свою роботу самостійно, відповідно до річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. У навчальному закладі з 2012 року введений спортивний напрям навчання спортивного профілю. У варіативну частину навчальних планів введені курси «Здоров’я школяра» в 5-6, 10-11 класах.

Робочий навчальний план навчального закладу комунальної форми власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

2.3. Відповідно до робочого плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Індивідуалізація і диференціація навчання у навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується навчальним закладом самостійно з урахуванням його спеціалізації та профілю навчання.

Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів у навчальному закладі визначаються згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.

2.4. Рубіжанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, з 5-денним робочим тижнем.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня.

2.6. У початковій школі для учнів першого ступеня навчання за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх заміняють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх заміняють).

Згідно нормативних документів визначається режим роботи груп продовженого дня.

Режим роботи груп продовженого дня затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує готовність приміщення навчального закладу до роботи у новому навчальному році.

Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менша 175 робочих днів у школі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів у школі ІІ-ІІІ ступеня (5-11 класи).

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з управлінням освіти Рубіжанської міської ради, з урахуванням місцевих умов щорічно запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів, для учнів 1 класів можуть встановлюватися додаткові канікули в межах 7 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Рубіжанської міської ради та державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Навчально-виховний процес у навчальному закладі може здійснюватися за різними формами (уроки, лекції, лабораторно-практичні, семінарські заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії тощо) і поєднуватися з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою. Поряд з традиційними методами і формами широко використовуються педагогічні новації.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради навчального закладу учні можуть оцінюватися,починаючи з ІІ семестру за 12-бальною шкалою.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Порядком Інструкцією переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.17. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили повний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.20. За успіхи у навчанні учні 2-8, 10 класів нагороджують Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники навчального закладу – Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За особливі успіхи у навчанні» або срібною «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускники основної школи одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Учням навчального закладу за відмінні успіхи у навчанні, за активну участь у шкільному житті, рішенням Ради навчального закладу встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Рубіжанській загальноосвітній школі I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- психолог, бібліотекар;

- інші спеціалісти.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань: брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- дотримуватися ділового стилю одягу, мати охайну зачіску;

- забороняється тютюнопаління та вживання наркотиків, алкоголю в навчальному закладі;

- бережливо відноситися до особистого здоров’я та здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу у рамках, визначених нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну та інших шкідливих звичок;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Батьки, та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування навчального закладу;

- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- у раз потреби проводити консультації для педагогічних працівників;

- допомагати педагогічним працівникам в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, попереджувати шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється управлінням освіти Рубіжанської міської ради Луганської області. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору шляхом укладання контракту. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу (конференція), що скликаються не менш одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від наступних трьох категорій:

- працівники навчального закладу – зборами трудового колективу;

- учні навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів - класними зборами;

- батьки, представники громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає кількість делегатів, визначається така кількість делегатів: від працівників – 30 , учнів – 30, батьків і представників громадськості – 30.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та педагогічних працівників;

- сприяють демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- розробляють заходи щодо підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективу, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та вдосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради навчального закладу є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менш чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7 денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчального процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада Рубіжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 :

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальних план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб , які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічний освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальнім закладі за рішенням загальних зборів може створюватися піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6. Директор навчального закладу :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновникам, місцевими органами державної виконавчої влади;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах навчального закладу.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- клопотання перед радою навчального закладу про моральне та матеріальне заохочення учнів та працівників навчального закладу;

- застосування заходів впливу на учнів, що порушують статут навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.12. У Рубіжанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 Рубіжанської міської ради Луганської областіза рішенням конференції (загальних зборів) можуть створюватися і діяти піклувальна Рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, Положення про які розробляє і затверджує навчальний заклад на основі Примірних та Типових положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

V. МАТЕРІАЛЬНА – ТЕХНІЧНА БАЗА.

5.1. Матеріально - технічна база навчального закладу є власністю засновника. Матеріальна-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу .

5.2. Майно Рубіжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також великого та малого спортивного залів, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімната психологічного розвантаження тощо.

5.6. Навчальний заклад має в користуванні земельну ділянку з бетонним та асфальтовим покриттям, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зони відпочинку тощо.

5.7. Навчальний заклад не має права продавати або передавати іншим підприємствам, установам та організаціям наданні йому приміщення, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, обмінювати їх. Навчальний заклад не має права здавати в оренду або заставу, надавати безкоштовно у тимчасове користування або у позику, а також списувати їх з балансу без погодження з управлінням освіти Рубіжанської міської ради.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на підставі його кошторису.

6.2. Додаткові джерела фінансування навчального закладу - благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Рубіжанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області має право:

- на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси;

- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;

- фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

- розвивати власну матеріальну базу;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та статуту навчального закладу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію.

6.5. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.6. Директор навчального закладу в межах чинного законодавства з оплати праці в бюджетній сфері має право визначати порядок і розміри преміювання працівників залежно від ефективності і якості їхньої роботи в межах фонду оплати праці. Умови та порядок преміювання працівників визначаються директором навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

6.7. Директор навчального закладу несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни.

6.8. Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Рубіжанської міської ради Луганської області є неприбутковою організацією. В Рубіжанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 Рубіжанської міської ради Луганської областізабороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Рубіжанської міської ради Луганської області як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Рубіжанської міської ради Луганської області передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

7.1. Навчальний заклад за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних находжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та обов’язки навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

10.1. Зміни та доповнення до СТАТУТУ навчального закладу вносяться згідно з чинним законодавством України.

Кол-во просмотров: 86

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.