Піскова Лариса Олександрівна

має повну вищу освіту за спеціальністю «Географія і біологія» і працює за отриманим фахом 33 роки.

Піскова Л.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вчитель-методист», має нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Під час роботи в ЗШ №8 вчитель демонструє високий рівень викладання природознавчих дисциплін відповідно до навчальних програм та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Метою фахової діяльності педагога є формування системи знань з основ природничих наук, необхідної для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, опанування наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити в сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

У повсякденній роботі Піскова Л.О. на високому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями активно їх використовує та поширює в професіональному середовищі. Як фахівець вона володіє широким спектром стратегій навчання, уміє продуктувати оригінальні та інноваційні ідеї. Лариса Олександрівна застосовує нестандартні форми проведення уроків, активно впроваджує форми й методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів. Результатом роботи вчителя є високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та якості отриманих знань.

Піскова Л.О. користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.

Вчитель бере активну участь у роботі методичного об’єднання вчителів природознавчих дисциплін ЗШ №8. Передає свій педагогічний досвід колегам через проведення відкритих уроків, семінарів, публікації в пресі. Значну увагу Піскова Л.О. приділяє роботі з обдарованою молоддю, її учні є постійними переможцями предметних учнівських олімпіад.

Дорохова Віра Валеріївна

має повну вищу педагогічну освіту. В 2000 році закінчила Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «початкове навчання». Загальний педагогічний стаж роботи 21 рік, на посаді заступника директора школи з навчально – виховної роботи – 12 років.

У 2014 році заступник директора підвищила кваліфікацію на курсах керівників шкіл «Теорія і практика управління сучасною школою» при Луганському інституті післядипломної педагогічної освіти та виконала випускну роботу за темою «Особистістно орієнтований підхід як основа організації навчально – виховного процесу».

Дорохова В.В. виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально – виховного процесу, методичної роботи в школі. Має високу науково – теоретичну підготовку, досконало володіє прийомами і методами управлінської діяльності та педагогічної роботи з дітьми. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення удосконалення організації навчально – виховного процесу в школі. Має організаторські здібності.

Дорохова В.В. уміло організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу школи, вдало координує роботу вчителів з виконання навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчальної, методичної документації. Здійснює постійний контроль за якістю освітнього процесу в школі та об’єктивністю оцінки результатів навчальної підготовки учнів. Систематично контролює навчальне навантаження учнів школи. На високому рівні організовує методичну роботу, забезпечує координацію роботи шкільних методичних об’єднань. Узагальнює та впроваджує у навчально – виховний процес школи передовий педагогічний досвід. Постійно вносить пропозиції з удосконалення навчально – виховного процесу в школі з використанням сучасних інноваційних освітніх та інформаційно – комунікативних технологій, можливостей інтернету. Значну увагу звертає на культуру ведення шкільної документації.

При вивченні системи роботи вчителів школи Дорохова В.В. звертає особливу увагу на ефективність праці педагога, його здатність якісно організовувати навчально – виховний процес, досягнення максимально можливого засвоєння учнями програмового матеріалу, використання сучасних методів, форм навчання та виховання, вміння розвивати здібності та інтереси дітей, здійснювати диференційований підхід до школярів. Завжди об’єктивно, доброзичливо оцінює працю вчителів, намагається максимально використати різноманітні форми і методи заохочення, стимулювання особливо цікавих починань педагогів школи.

Велику увагу приділяє організації роботи педагогічного колективу школи з обдарованими учнями. У школі розроблено програму «Робота з обдарованими учнями». Як наслідок, учні школи успішно захищають наукові роботи, виступають на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.

В управлінській діяльності використовує комп’ютерні технології, здійснює контрольно – оцінювальну діяльність в навчальному процесі з використанням інформаційно – комунікаційних технологій.

Вимагає від учнів дотримання Статуту школи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці.

Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

Бере активну участь у роботі постійно діючого семінару заступників директорів шкіл з навчальної роботи міського методичного кабінету Рубіжанської міської ради.

Досвідом роботи ділиться, приймаючи участь у професійних конкурсах, конференціях. Протягом 2011-2013 років Дорохова В.В. є учасником Всеукраїнського огляду-конкурсу «Панорама творчих уроків». В 2013 році презентувала досвід роботи з екологічного виховання молодших школярів на четвертій Регіональній молодіжній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми регіону». Її стаття «Екологічне виховання молодших школярів» надрукована в однойменній збірці. В 2015 році Дорохова В.В. опубліковала на сайті взаємодопомоги для вчителів InfoUrok.RU методичні розробки «Формування інтелектуальної обдарованості молодших школярів» та «Мандрівка у світ толерантності».

Постійно вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень. У січні 2017 року закінчила магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститута післядипломної освіти й дистанційного навчання на кафедрі державної служби, адміністрування та управління за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Дорохова В.В. користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників школи, мешканців мікрорайону школи.

Логінова Людмила Миколаївна

має повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» і працює за отриманим фахом у ЗШ №8 з 1972 року .

Логінова Л.М. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший учитель».

У 2013 році Логінова Л.М. підвищила кваліфікацію у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на денних курсах, виконала випускну роботу «Інтерактивні технології навчання в початковій школі».

За час роботи в ЗШ №8 Логінова Л.М. забезпечує високий рівень викладання в початкових класах відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту початкової освіти.

Метою фахової діяльності є тема: «Упровадження інтерактивних форм і методів роботи в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової школи».

Логінова Л.М. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона організовує тактику навчального процесу з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів. Будує навчальну роботу відповідно до сучасних вимог, вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології під час занять, що дозволяє їй активно впроваджувати методи інтерактивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та якість знань учнів.

Кулик Тетяна Валентинівна

має середню спеціальну освіту за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи» і працює за отриманим фахом у ЗШ №8 з 1988 року.

Кулик Т.В. відповідає займаній посаді, що підтверджено рішенням атестаційної комісії Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, наказ № 21-К від 30.03.2011, має педагогічне звання «Старший учитель».

У 2013 році Кулик Т.В. підвищила кваліфікацію у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на денних курсах, виконала випускну роботу «Виховання екологічної культури в молодших школярів».

За час роботи в ЗШ №8 Кулик Т.В. забезпечує високий рівень викладання в початкових класах відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту початкової освіти.

Метою фахової діяльності педагога є формування комунікативних умінь і навичок на уроках української мови.

У повсякденній роботі вчитель уміло використовує методи компетентнісно зорієнтованого підходу до організації навчального процесу. Вчитель володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Кулик Т.В. уміє лаконічно, образно й виразно подати матеріал, аргументувати свою позицію.

Кулик Т.В. постійно вдосконалює свій професійний рівень. На уроках активно застосовує інноваційні технології, на високому рівні володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи і якісним їх застосуванням.

Кулик Т.В. є членом творчої групи вчителів початкових класів з проблеми: «Упровадження інтерактивних форм і методів роботи в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової школи». Вчитель бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, виступає з доповідями, дає відкриті уроки.

В 2012 році її учні брали участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», в 2013 році - в математичному конкурсі «Кенгуру». В листопаді 2015 року вчителем проведено І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика. Кулик Т.В. на ІІ етапі представила 2-х учнів і була членом журі конкурсу. В січні 2016 року Кулик Т.В. організувала учнів 2-4 класів для участі у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот».

Вчитель користується авторитетом і повагою серед колег, учнів та їхніх батьків.

Приходько Олена Миколаївна

має повну вищу освіту за спеціальністю «Географія з додатковою спеціальністю педагогіка» і працює за отриманим фахом у ЗШ №8 з 1993 року.

Приходько О.М. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "Старший учитель"

У 2015 році Приходько О.М. підвищила кваліфікацію у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на денних курсах, виконала випускну роботу «Використання краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі з географії».

За час роботи в ЗШ №8 Приходько О.М. забезпечує високий рівень викладання географії відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Метою фахової діяльності педагога є краєзнавство як метод виховання і навчання на уроках географії .

Приходько О.М. цілеспрямовано підбирає навчальний матеріал, визначає найраціональнішу структуру уроку, використовує різноманітні форми роботи, створює мікроклімат, що сприяє прояву творчих здібностей учнів. На уроках Приходько О.М. можна побачити не тільки карту, але й почути музику і вірші, побачити картину художника, що посилює яскравість враження на уроці. Слід відзначити, що вчитель використовує як традиційні, так і нетрадиційні види навчальних занять із географії для формування творчого мислення і пізнавальної активності учнів, підвищення інтересу учнів до уроків географії. Це і семінари, і інтегровані уроки, прес-конференції тощо.

Результатом такої роботи є щорічна перемога учнів Приходько О.М. в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад протягом. Приходько О.М.

Основним напрямом виховної і позакласної роботи є еколого-краєзнавча робота з учнями. Форма проведення – екологічна тропа. Основне завдання – виховання бережливого ставлення до природи, до багатства рідного краю, прагнення брати участь в природоохоронній роботі. Вчитель багато подорожує з учнями, проводить екскурсії. Це стимулює дослідницьку діяльність учнів.

Приходько О.М. керує міським методичним об’єднанням вчителів географії. В 2015 році вчитель представила досвід роботи з екологічного виховання на обласному науково-практичному семінарі «Педагогічні умови формування екологічної свідомості школярів» на базі Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.Також в цьому році Приходько О.М. представила свій досвід роботи за темою «Краєзнавчий компонент при викладанні географії, як засіб виховання громадянина - патріота» на обласному семінарі з патріотичного виховання в М. Северодонецьку.

Вчитель користується авторитетом і повагою серед колег, учнів та їхніх батьків.

Літвінова Олена Вікторівна

має повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» і працює у ЗШ №8 з 2011 року.

Літвінова О.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,педагогічне звання "Старший учитель".

У 2014 році Літвінова О.В. підвищила кваліфікацію у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на денних курсах, виконала випускну роботу «Створення Козацької держави».

Протягом роботи в ЗШ №8 Літвінова О.В. забезпечує належний рівень викладання суспільствознавчих дисциплін відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Метою фахової діяльності педагога є патріотичне виховання як системна і цілеспрямована діяльність вчителя по формуванню в учнів громадянської свідомості.

На кожному уроці робота Літвінової О.В. спрямована на те, щоб підвищити роль учня, його суб’єктивну позицію. З цією метою вчитель залучає учнів до ведення уроку або частини його. Пропонує дітям підготувати оповідання від імені конкретної історичної особи, організувати диспут із героями історичних подій. Літвінова О.В. намагається отримати зворотню інформацію на те, як учні сприймають, засвоюють, переживають навчальний матеріал. Тому учні не тільки пишуть доповіді і реферати, а й навчаються захищати їх, аргументовано відстоюють свою точку зору. Цьому сприяє і організація групових форм роботи.

Вдало вчитель організовує роботу з історичними документами, додатковою літературою, доцільно використовує наочність, ТЗН. На уроках Літвінова О.В. багато уваги приділяє вихованню національної самосвідомості учнів, поваги до історичного минулого своєї Батьківщини.

Постійно та цілеспрямовано Літвінова О.В. працює з обдарованими дітьми: 2012 р.:ІІІ м. у ІІ етапі з правознавства у Всеукраїнських предметних олімпіадах; ІІ м. у ІІ етапі обласного конкурсу науково-дослідницьких робіт «Юні герої – підпільники навічно в пам’яті » , ІІ м. у ІІ етапі Всеукр.предметних олімпіад з історії,І м. у Всеукраїнському конкурсі «Лелека».2012 р.,призові місця в обласному конкурсі з правознавства «Срібна сова».

Літвінова О.В. з 2015 року очолює шкільну творчу групу з проблеми: «Впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів на уроках та в позаурочний час». З 2016 року очолює міську творчу групу вчителів історії.

Кол-во просмотров: 323

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.