Формування громадянських компетентностей учнів Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Рубіжанської міської ради Луганської області

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області біла відкрита в 1972 році (рис. 1). З 1993 року нею керує директор школи Піскова Лариса Олександрівна. Заступники директора Дорохова Віра Валеріївна, Фесенко Ірина Анатоліївна. В 2017-2018 навчальному році в школі навчається 500 учнів. Педагогічний колектив складається з 38 педагогів. З них 14 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 – І категорію, звання «старший учитель» є в 4 вчителів, звання «вчитель-методист» мають 2 вчителя.

Рисунок 1 – Рубіжанська ЗШ №8

В умовах економічної розрухи, в період переходу до ринкових відносин відбувається процес моральної та соціальної деградації певної частини учнівської молоді, надмірне захоплення негативними формами комерційного бізнесу, низькопробними зразками вітчизняної та імпортованої зарубіжної культури. Тому вже сьогодні дуже актуальне виховання громадянина країни. Нині, коли відбувається активний розвиток демократизації держави, громадянське виховання є одним із найважливіших завдань, які розв'язує система освіти. Формується національна демократична держава, і однією з передумов її існування є лояльний до держави громадянин, що дотримується демократичних цінностей та настанов у своїй поведінці.

Одним із найактуальніших завдань сучасної освіти і виховання в Україні є створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти, що має на меті підготовку молоді до активної участі в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності. Тому в 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою: «Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного та громадянського виховання школярів».

Формування громадянських компетентностей учнів в ЗШ № 8 відбувається через різні напрямки діяльності.

1. Навчально-виховний процес

Безперечно, у процесі громадянського виховання провідне місце належить освітній складовій, яка доповнюється й розширюється вихованням у дусі громадянськості. В нашій школі з цією метою викладається предмет «Захист Вітчизни», курси: «Уроки для стійкого розвитку», «Фінансова грамотність», «Культура України», «Вчимося жити разом», «Географічне краєзнавство». Під час навчально-виховного процесу вчителі працюють над сформованістю певного рівня готовності школярів до дорослого життя. В результаті даної роботи учні школи мають життєву компетентність, що забезпечує молодій людині здатність орієнтуватись у сучасному суспільстві, швидко реагувати на запити часу, ефективно та успішно самореалізуватись за шкільними дверима.

Рисунок 2 – Екскурсія до філії Приватбанку

Рисунок 3 – Урок курсу «Фінансова грамотність»

Аналіз програм навчальних предметів «Історії України», «Всесвітньої історії», «Основ правознавства», курсу «Людина і світ», «Географії», «Іноземні мови», «Українська мова і література», які викладаються в школі свідчать, що їхній зміст співпадає з Державним стандартом освіти і дозволяє вирішити завдання з формування громадянської компетентності учнів. Зауважимо, що громадянознавчий зміст в основному включений до предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», зокрема це такі предмети як «Історія України», «Всесвітня історія», «Основи правознавства», «Людина і світ», «Економіка». Сукупність цих предметів значною мірою розв'язує завдання виховання компетентного громадянина.

Рисунок 4 – Урок курсу «Я у світі»

Рисунок 5 – Урок курсу «Культура України»

Під громадянською компетентністю розуміємо сукупність знань і досвіду у громадянсько-суспільній діяльності. Формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти має на меті сприяти як формуванню системи демократичної громадянської освіти в Україні завдяки поширенню європейського досвіду, наближати Україну до європейського освітнього, соціально-політичного, економічного і правового простору, слугувати набуттю нею європейської культурної ідентичності.

2. Співпраця з позашкільними навчальними закладами

Виховати в учня громадянську компетентність означає сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки. Це патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність і мужність, готовність трудитися для розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї незалежності як його представника, спадкоємця й наступника. Це дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію. Ці та інші якості й риси формуються в процесі засвоєння учнями духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного виховання як системи ідей, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної політики українського народу, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, виховання їх в дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної культури нації. Все це можливо через співпрацю з позашкільними навчальними закладами: комплекс позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом, школою мистецтв, КЗРМЦ туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій, дитячо-юнацькою спортивною школою. Участь учнів школи у туристичних зборах, тематичних екскурсіях, змаганнях сприяє формуванню громадянських компетентностей учнів.

Рисунок 6 – Участь учнів в міському туризмі

Рисунок 7 – Відвідування школи мистецтв

3. Сімейно-родинна співпраця

Громадянське виховання ґрунтується на ідейному багатстві народу, його морально-етичних цінностях, виховній мудрості, що трансформовано в його педагогічному досвіді. Для того щоб діти стали народом, творцями своєї долі, необхідно, аби вони за час навчання, виховання в сім’ї, школі міцно засвоїли історію розвитку своєї держави, духовність, культуру рідного народу, глибоко пройнялися його національним духом, способом мислення і буття. Головними завданнями роботи загальноосвітнього навчального закладу з батьками є такі:

Ø пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної гра­мотності батьків;

Ø організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

Ø гуманізація змісту та форм роботи з родиною і взаємовідносин «педаго­ги — батьки».

На засіданнях батьківських рад, батьківських зборів, на консультаціях та батьківському всеобучі педагоги школи допомагають батькам у громадянському вихованні дітей. Батьки й вчителі повинні стати партнерами, активними співучасника­ми процесу виховання учнів, що дозволить реалізувати виховну мету загальноосвітнього закладу.

Рисунок 8 – Загальношкільне засідання Батьківського всеобучу

Рисунок 9 – Виступ учнів на батьківських зборах

4. Співпраця з бібліотеками

В бібліотеках для дітей виховний процес завжди буде спрямовано на визначення гуманістичних цінностей та прищеплення любові до Батьківщини у підростаючого покоління. Саме тому школа співпрацює з шкільною бібліотекою, міською центральною бібліотекою, бібліотечною філією №2 Рубіжанської бібліотечної системи.

Сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе і невідкладне завдання – виховати свідомого громадянина, патріота рідної землі, який володіє всіма загальнолюдськими якостями. Ефективність громадянського виховання залежить від форм і методів його організації. Пріоритетну роль у громадянському вихованні мають відігравати активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії.

До активних форм належать різноманітні види дискусій, ситуаційно – рольові ігри, ігри-драматизації, “мозкові атаки”, інтелектуальні аукціони, метод аналізу проблемної ситуації.

Рисунок 10 – Засідання круглого столу в шкільній бібліотеці в рамках проекту «Схід і захід разом»

Важливе місце посідає проектна робота: організація різноманітних проектів та компаній, видання газет і журналів в школі чи бібліотеці. В нашій школі організовано роботу гуртка «Юнпрес», де діти випускають шкільну газету «Імпульс».

Під час відвідування бібліотек із школярами проводяться традиційні бесіди на громадянську тематику, диспути, лекції, конференції, різні форми роботи з книгою та періодикою.

Було проведено бесіди, уроки державності на теми: “Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн”, “Державна символіка Батьківщини”, “Наша Вітчизна Україна”; огляди періодики: “Пульс планети”, “За текстами газет” та інші. Актуальні “Свято рідної мови”, Шевченківські читання, уроки мужності, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Також відбулися і заходи екологічного змісту, заходи, що сприяють вихованню правосвідомості та розвитку підприємницької ініціативи.

5. Співпраця з військовими організаціями

Формування громадянських компетентностей та патріотичних почуттів означає вироблення і зміцнення почуття обов’язку до трудового подвигу в ім’я процвітання своєї держави, прагнення бачити її незалежною. У зміцненні патріотичних почуттів велику роль відіграє героїко-патріотичне виховання, покликане формувати бойовий, морально-психологічний дух, спонукати до фізичного вдосконалення громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії народу, його Збройних сил. У цьому нашій школі допомагають Рубіжансько-Кременський об’єднаний міський військовий комісаріат, спілка ветеранів АТО, українська спілка ветеранів Афганістану, Рубіжанський МВУМВСУ у Луганській області.

Рисунок 11 – Зустріч з учасниками АТО

Патріотизм учнівської молоді повинен грунтуватися на знанні історико-культурних традицій, народу, героїзм його захисників, воїнів Київської Русі, українського козацтва, січових стрільців, борців із німецьким фашизмом.

Із різноманітних форм позакласної військово-патріотичної роботи найбільш ефективними є: лекції, уроки мужності, тематичні вечори, творчі зустрічі, місячники військово-патріотичного виховання, походи, виставки, музеї, конкурси військово-спортивні ігри, змагання з військово-прикладних видів спорту, козацькі ігри).

6. Співпраця з громадськими організаціями

Головна мета взаємодії школи та громадських організацій в умовах становлення демократичного суспільства – виховання національно свідомих громадян України. Саме завдяки взаємодії з благодійним фондом О.Романовського, громадськими організаціями «Нова дія», «Рідна школа №8», «Мережа навчальних закладів м. Рубіжного», «Ветерани Чорнобиля м. Рубіжного», радою ветеранів на основі погодження інтересів, співробітництва у суспільстві досягається необхідний рівень громадянського виховання підростаючого покоління і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Реалізація мети та завдань, що постали перед школою та громадськими організаціями, вимагає багатоаспектного об’єднання спільних зусиль у створенні гармонійної співпраці, за якої учень формується та розвивається як свідомий громадянин патріот своєї країни, особистість, яка своїми переконаннями, поведінкою і справами сприяє розбудові громадянського суспільства та становленню демократичної держави в Україні. За для цього проводяться благодійні акції, святкові заходи з цими організаціями.

Рисунок 12 – Участь учнів у благодійній акції з Червоним хрестом

Співпраця педагогічного колективу з громадськими організаціями дає можливість показати дітям як громадянська позиція кожного з нас впливає на формування суспільства, держави та політики в цілому. Перший крок в цьому зроблено при створенні громадської організації «Рідна школа №8».

Педагоги школи, роблячи кроки в освітній європейський простір, дають школярам практичний неоціненний багаж знань в різних галузях науки та практики, який поставить їх на високий рівень європейських освітніх стандартів.

7. Активність в мікрорайоні школи

Формуванню громадянської позиції, громадянських компетентностей в учнів сприяє їх активність та діяльність в мікрорайоні школи. Постійно проводяться акції «Чистий двір», «Чистий ліс». Організовується агітаційна робота з енергозбереження (виготовлення буклетів, листівок учнями).

Рисунок 13 – Акція «Чистий двір»

Рисунок 14 – Інформаційні буклети

Задля формування громадянського відношення до здоров’я кожної особистості та нації в цілому в мікрорайоні школи проводиться роз’яснювальна, агітаційна робота щодо формування здорового способу життя через спортивні квести та велоперегони. Так, у вересні 2017 року учні школи та діти мікрорайону залучилися до цих заходів.

Рисунок 15 – Велоперегони 2017

В жовтні 2017 року волонтерський рух шкільної дитячої організації «Імпульс» організував благодійні акції для воїнів АТО та внутрішньо переміщених осіб «Вітамін С для героїв» за рекомендацією Луганської обласної державної адміністрації та департаменту освіти і науки.

Рисунок 16 – Участь в акції «Вітамін С для героя»

8. Співпраця з музеями

Формування громадянських компетентностей підростаючого покоління – проблема загальнонаціонального масштабу і найважливіший напрямок школи в сучасних умовах. Тому є актуальним представлення нових шляхів, форм та методів ефективної реалізації через музейну педагогіку, зокрема: віртуальні тематичні екскурсії (бенефіс музейного експонату), творчі зустрічі з видатними діячами рідного краю, уроки-реквієми, майстер-класи, круглі столи, презентації книг, науково-практичні конференції та семінари, літературні свята, тематичні заходи приурочені пам'ятним датам в історії нашої держави, театральні вистави, кіносеанси, історичні та рольові ігри тощо.

Музей – відкритий лист із минулого в майбутнє. В нашій школі діють музей бойової слави та етнографічний музей, які є осередком освіти і виховання, сприяють вихованню в молодого покоління національної свідомості, патріотизму, любові до рідного краю, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь і призначений збереженню та вивченню матеріальної і духовної культури.

Головним завданням у роботі музеїв є: залучення учнів до проведення культурно-освітньої роботи серед школярів, зокрема патріотичного, громадянського і національного виховання.

Саме тому виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави, до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю в учнів нашого закладу ведеться також і через краєзнавчо-пошукову роботу. Музейна діяльність учнівської молоді школи посідає особливе місце серед інших форм виховної роботи.

У процесі пошукової роботи учні, з одного боку, пізнають історію рідного краю, традиції населення, з іншого – беруть безпосередню участь у відродженні національної та духовної спадщини Луганщини.

Формування цих високих якостей у наших учнів спирається, насамперед, на добре знання рідного краю, його людей, їхніх звершень, адже велика Батьківщина, шляхетні громадянські чесноти починаються від рідного порога, своєї вулиці, школи, села, краю.

Ефективність громадянського виховання в системі виховної роботи школи значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, методів і форм його організації.

Краєзнавство та шкільні музеї, як центри краєзнавчої роботи допомагають у вирішенні питань виховання громадянської позиції та патріотизму у учнів. Шкільний музеї є міцним стержнем всієї навчально-виховної роботи, широким полем творчості учнів та вчителів.

Керівник краєзнавчого музею Неживенко К.Л. вважає, що коли діти та батьки бачать наслідки своєї роботи в музеї, то ще з більшою зацікавленістю беруться за роботу, передаючи свій досвід учням, які ідуть за ними.

На базі шкільного етнографічного музею проводяться традиційні свята «Україна співуча», уроки, в яких використовуються елементи народознавства, здійснюється робота за напрямком «Історія моєї сім’ї», проводяться екскурсії для школярів та дорослих, узагальнюється передовий досвід роботи музеїв різних напрямків по створенню експозицій та втіленню в життя музейної справи.

Рисунок 17 – Шкільний етнографічний музей

Історія шкільного музею Бойової слави має свої традиції. Так на базі музею проходять тематичні вечори, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., воїнами-інтернаціоналістами, які перебували у Афганістані 1979-1989 рр., діє постійна виставка за розділами, присвячена подіям участі українського народу у війнах ХХ – початку ХХІ століття. За розділами працюють група екскурсоводів із числа учнів школи під керівництвом Літвінової О.В. Створення музею надало можливість спілкування з безпосередніми учасниками бойових дій, проведенню різного роду семінарів, круглих столів на теми військово-патріотичного виховання молоді. Сприяло всебічному прищепленні молоді духу патріотизму, вірності присязі, обов’язку та любові до Батьківщини.

Рисунок 18 – Шкільний музей Бойової слави

Результати роботи школи з формування громадянських компетентностей учнів

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з учнями та модернізації навчально-виховного процесу.

Тому громадянське виховання учнів – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового значення для кожного вчителя.

Громадянське виховання в Рубіжанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу учнів , їх духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

У навчальному закладі оформлено куточок державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами — Гербом, Прапором, Гімном України. Традиційно відзначення державних свят розпочинається з підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України. У кожному класі є куточок державної символіки.

Значна увага приділяється питанню вивчення української мови, історії та народних традицій. У школі в кожній паралелі є класи, де навчання ведеться українською мовою з першого класу. З метою вивчення традицій та звичаїв українського народу працюють гуртки: «Креатив» (5-9 класи), «Художня обробка деревини» (5-9 класи).

Учні школи приймають участь і стають призерами у різних конкурсах:

- 19 учнів 2-4 класів прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот - 2016» під керівництвом вчителя початкових класів Кулик Т.В. Учениця 4-А класу Курішенко Д. (кл.кер. Кулик Т.В.) отримала бронзовий сертифікат за результатами конкурсу;

- у 2017 році на міському конкурсі «Розфарбуй своє Рубіжне» 3 учениці школи посіли призові місця;

- 2016-2017 н.р. -участь в міському конкурсі національно-патріотичного виховання «Джура» («Теренова гра» - ІІІ місце, «Рятівник» - ІІ місце);

- квітень 2017р. - міський фотоконкурс серед учнівської молоді «Рубіжне – мала Батьківщина великої країни» ( І місце – Жук Олександра, Карпекіна Мирослава; ІІ місце – Карпекіна Мирослава, Головченко Ліза);

- січень 2017 р. - міський конкурс «Український сувенір» та «Новорічна композиція» Іваненко Ксенія – ІІ місце; січень 2018 р. - Іваненко Ксенія – І місце;

- квітень 2017 р. - міський конкурс серед учнівської молоді «Шкільні медіа», номінація «Шкільна газета» - ІІ місце, номінація «Луганщина – пісня моя…» - І місце;

- жовтень 2016 р. - Всеукраїнський конкурс «Я лідер» - переможець Чорна Яна , нагороджена поїздкою до міста Києва;

- 2016 р. – міський конкурс «Чому я поважаю професію військового», Стешин С., ІІ місце;

- лютий 2017 р. - Всеукраїнський конкурс «Змагайся за нове життя» в м.Полтава (5 учнів).

З метою вивчення історичного минулого рідного краю, традицій та звичаїв протягом навчального року учні відвідали міські бібліотеки, міський музей.

У навчальному закладі проводяться години спілкування, конкурси за національно-патріотичною тематикою, фестивалі української казки та пісні, конкурси знавців української мови, акції «Турбота» щодо допомоги ветеранам війни та праці.

До Дня незалежності України проведено єдиний урок 1вересня «25-а річниця незалежності України»; до Дня українського козацтва - змагання «Козацькі забави», агітаційний виступ шкільної команди «шалені Укри»; до Дня української писемності та мови - свято «Рідна мова моя».

Рисунок 19 – Урок до Дня Незалежності України

З метою всенародного вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, увічнення їх пам’яті та пропаганди патріотизму серед учнів протягом травня 2017 року в ЗШ № 8 проведено: година спілкування «Долі, опалені війною» (5-10 класи), урок за темою «Наш край у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» (7-10 класи), конкурс малюнків «Нехай мир буде на планеті» (5-6 класи); акція «Милосердя», допомога ветерану Великої Вітчизняної війни Івашину В.І. (6-А клас, класний керівник Неживенко К.Л.).

До Дня пам’яті жертв Голодомору 22 листопада 2017 року відбувся загальношкільний урок пам'яті. Учні вшанували пам'ять історичної події хвилиною мовчання, переглянули документальні фільми «Голодомор на Україні 1932-1933 років», «День пам’яті жертв Голодомору».

У ході відзначення Дня Соборності та Дня Свободи, вшанування пам’яті Героїв Крут проведено урок «Українці у боротьбі за створення власної держави» (9-10 класи); годину спілкування «Їм було лише шістнадцять» (7-10 класи); оформлено тематичну виставку художньої літератури та історичних документів за темою: «22 січня – День Соборності та Свободи України».

Рисунок 20 – День Соборності України

З метою виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки з 01.11.2017 по 30.11.2017 відбувся місячник правової освіти. У ході Всеукраїнського тижня права проведено: круглий стіл «Твої права і твої обов’язки» за участю представників сектору превенції Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській області; організовано виставку фотоматеріалів, дитячих малюнків «Права людини починаються з прав дитини» (2-7 класи).

Рисунок 21 – Заняття представників поліції з учнями

У шкільній бібліотеці оформлено тематичні виставки «Ти громадянин української держави», «Твої права та обов’язки».

З метою самореалізації дитини, розвитку її здібностей, життєвих навичок і ціннісних орієнтацій, залучення до активної участі в житті учнівського колективу в навчальному закладі працює дитяча організація «Імпульс». Протягом навчального року організовано змагання між класами за напрямами: «Олімпійці», «Господарики» (1-4 класи); «Сміливі, спритні, здорові», «Допоможи ближньому» (5-10 класи). Запроваджено елементи учнівського самоврядування - працюють міністерства дисципліни і порядку, нагляду за санітарним станом навчального закладу, «Дозвілля», «Краєзнавство».

Рисунок 22 – Робота дитячої організації «Імпульс»

Досвід роботи нашої школи показує, що тільки тісна співпраця вчителів, учнів, батьків, громадськості, яка проводиться систематично, цілеспрямовано і наполегливо може виховати справжнього громадянина, готового до захисту своєї Вітчизни.

Кол-во просмотров: 22

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.